hy
language en hy
Մուտք

Ակումբի կանոնակարգ

Սույն կանոններով կարգավորվում են Orange Fitness պրեմիում ակումբի (այսուհետ՝ Ակումբ) և Ակումբի անդամ(ներ)ի միջև հարաբերությունները:

1.Ակումբի և Ակումբի  անդամների միջև  կնքվող պայմանագիրը

  1. Ակումբը վաճառում է, իսկ Գնորդը գնում է սպորտային ծառայություն Ակումբի անդամի համար սույն կանոնակարգով և Ակումբի ու Ակումբի անդամի միջև կնքվող պայմանագրով (այսուհետ` Պայմանագիր)  նախատեսված կարգին և ժամկետներին համապատասխան:
  2. Ակումբի կողմից մատուցվող ծառայություններից կարող են օգտվել Ակումբի անդամները և նրանց հյուրերը: Պայմանագրի կնքման ամսաթվից սկսած՝ Գնորդի բոլոր պայմանագրային իրավունքները և պարտականություններն անցնում են Ակումբի անդամին, եթե վերջինս չափահաս է: Եթե Ակումբի անդամն անչափահաս է, ապա Գնորդի համար սահմանված բոլոր պայմանագրային իրավունքները և պարտականությունները պատկանում են Գնորդին:
  3. Պայմանագիրը  վավեր է Գնորդի կողմից դրա ստորագրման և դրանով սահմանված գումարի նախատեսված կարգով վճարման պահից: Պայմանագրի գործողությունն ակտիվանում է դրանով նախատեսված ակումբային սակագնային պլանի ակտիվացման ամսաթվի  ժամկետով: Գնորդն իրավասու է Պայմանագրի գործողությունն ակտիվացնել դրանով նախատեսված ամսաթվից շուտ, որի դեպքում  Պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթիվ է համարվում տվյալ պայմանագրով Ակումբի անդամի առաջին հաճախման ամսաթիվը:
  4. Պայմանագրի գործողությունը համարվում է ավարտված պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին:
  5. Պայմանագրի գործողության սառեցման ծառայության օգտագործման արդյունքում Պայմանագրի գործողության սառեցված ժամանակահատվածի չափով վերջինիս ժամկետը երկարաձգվում է:
  6. Պայմանագրի գործողության սառեցումն իրականացվում  է Ակումբի անդամի նախաձեռնությամբ :
  7. Ընթացիկ ամսվա սառեցումն իրականցվում է մինչ հաջորդ ամսվա 15-ը ներառյալ:
  8. Պայմանագրի գործողության սառեցման համար նվազագույն ժամանակահատված է սահմանվում 7 (յոթ) օրացուցային օրը:
  9. Պայմանագրի գործողության սառեցման ենթակա օրերի առավելագույն քանակ է սահմանվում Պայմանագրով սահմանված ժամկետը:
  10. Պայմանագրի գործողության  սառեցում չի կիրառվում 3(երեք) և  1(մեկ) ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրերի դեպքում:
  11. Ակումբն իրավասու է փոխել Պայմանագրով նախատեսված վճարման վերջնաժամկետը Գնորդի կողմից ներկայացվող դիմումի հիման վրա:
  12. Գնորդի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի գործողության վաղաժամկետ դադարեցումն իրականացվում է նրա կողմից ներկայացվող դիմումի հիման վրա, վերջինիս` Ակումբի կողմից ստացման ամսաթվին հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշվարկված 10 տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  13. Գնորդի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում Պայմանագրի արժեքից տուժանքի գանձման հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում Պայմանագրի ստորագրման ամսաթվից մինչև համապատասխան դիմումի` Ակումբի կողմից ստացման ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածը:
  14. Գնորդի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի գործողության վաղաժամկետ դադարեցումն իրականացվում է Պայմանագրի արժեքից տուժանքի գանձման եղանակով: Գանձվում է պայմանագրի արժեքից՝
   1. 12, 9, 6, 3 կամ 1 ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրերի դեպքում  20%-ը դիմումի` պայմանագրի ստորագրման ամսաթվից մինչև պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում,
   2. 12 կամ 9ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրերի դեպքում  45%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 1-ին (առաջին) ամսվա սկզբից մինչև պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 90-րդ (իննսուներորդ)օրը լրանալը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում,
   3. 6 ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրի դեպքում 45%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 1-ին (առաջին) օրվանից մինչև պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 45-րդ (քառասունհինգերորդ) օրը լրանալը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում ,
   4. 3 կամ 1 ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրերի դեպքում 100%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 1-ին (առաջին) ամսվա սկզբից մինչև պայմանագրի գործողության ավարտն ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում,
   5. 12 կամ 9ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրերի դեպքում 70%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 120-րդ (հարյուր քսաներորդ)օրվա սկզբից մինչև պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 180-րդ (հարյուր ութսուներորդ)օրվա լրանալը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում,
   6. 6 ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրի դեպքում 70%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 46-րդ (քառասունվեցերորդ) օրվանից մինչև պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 91-րդ (իննսունմեկերորդ) օրը լրանալը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում,
   7. 12 կամ 9ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրերի դեպքում 90%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 210-րդ (երկու հարյուր տասներորդ) օրվա սկզբից մինչև պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 270-րդ (երկու հարյուր յոթանասուներորդ)օրվա լրանալը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում,
   8. 6 ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրի դեպքում 90%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 92-րդ (իննսուներկուերորդ) օրվանից մինչև պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 135-րդ (մեկ հարյուր երեսունհինգերորդ)  օրը լրանալը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում,
   9. 12 կամ 9ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրերի դեպքում 100%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 300-րդ (երեք հարյուրերորդ) օրվա սկզբից մինչև պայմանագրի գործողության ավարտն ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում,
   10. 6 ամիս գործողության ժամկետ ունեցող պայմանագրի դեպքում 100%-ը դիմումի` պայմանագրի գործողության ակտիվացման ամսաթվից հաշվարկված 136-րդ (մեկ հարյուր երեսունվեցերորդ) օրվանից մինչև պայմանագրի գործողության ավարտն ընկած ժամանակահատվածում Ակումբի կողմից ստացման դեպքում:
  15. Գնորդի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում, եթե Գնորդի կողմից փաստացի վճարված գումարն ավելի քիչ է, քան անհրաժեշտ տուժանքի գանձումների գումարի չափը, ապա Գնորդից հավելյալ գումար չի գանձվում:
  16. Գնորդի կողմից Ակումբի նկատմամբ ցանկացած տեսակի պարտավորության առկայության կամ Ակումբի կանոնակարգում ամրագրված կանոնների խախտման դեպքում Ակումբն իրավասու է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ, ընդհուպ մինչև Պայմանագրի գործողության դադարեցումը՝ առանց որևէ գումարի վերադարձի:
  17. Գնորդի կողմից Պայմանագրի ստորագրումը հաստատում է, որ նա ծանոթացել է Պայմանագրով նախատեսված ծառայություններին, դրանց մատուցման ժամկետներին, Ակումբի տեխնիկական հագեցվածությանը, Ակումբի ներքին կանոնակարգին և պարտավորվում է չխախտել վերջինումս ամրագրված կանոնները:
  18. Գնորդի կողմից Պայմանագրի ստորագրումը հաստատում է, որ Գնորդը համաձայն է չներկայացնել Ակումբի նկատմամբ պահանջ(ներ)` կապված Ակումբում առկա սարքավորումների ժամանակավոր անսարքության, մարզումների գոտու սահմանափակման, տոնական ոչ աշխատանքային օրերի, ինչպես նաև միջոցառումների իրականացման, վերանորոգման, անվտանգության և այլ նպատակներով Ակումբի փակման հետ:
  19. Պայմանագրով Գնորդը Ակումբին տալիս է իր համաձայնությունը հատուկ առաջարկների և նորությունների վերաբերյալ ծանուցման համար: Սույն Պայմանագրով Գնորդը Ակումբին տալիս է իր համաձայնությունը մշակելու իր անձնական տվյալները ՀՀ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: Գնորդի անձնական տվյալները օգտագործվում են պայմանագրով սահմանված գործողությունների կատարմաննպատակով:

 

 1. Ակումբ մուտքի/Նվեր-քարտի օգտագործման կանոններ

 

  1. Պայմանագրի ստորագրումից առաջ Ակումբը Գնորդից վերցնումէ վերջինիս մատնահետքի ձևանմուշը և Գնորդին տրամադրում է համապատասխան թևնոց / քարտ: Գնորդը մուտք է գործում Ակումբ իր մատնահետքի և ակումբային թևնոցի / քարտի օգնությամբ:
  2. Ակումբի անդամի ակումբային թևնոցը/քարտը (այսուհետ՝ Թևնոց/քարտ) անվանական է և չի կարող վաճառվել կամ օգտագործվել այլ անձանց կողմից:
  3. Ակումբի անդամը Թևնոցի/քարտի մոռանալու դեպքում կարող է հաճախել Ակումբ՝ օգտվելով Թևնոցի/քարտի վարձակալության ծառայությունից:
  4. Ակումբի անդամը Թևնոցը/քարտը կորցնելու դեպքում պարտավորվում է հայտնել Ակումբի ընդունարանի աշխատակցին` սահմանված վճարի դիմաց նորը ստանալու նպատակով:
  5. Ակումբի անդամ չհանդիսացող անձը կարող է մուտք գործել Ակումբ, եթե.
 • Նրան ուղեկցում է Ակումբի աշխատակից
 • հանդիսանում է Ակումբի անդամի հյուր,
 • օգտվում է Mandarin SPA-ի կողմից մատուցվող ծառայություններից,
 • Ակումբի անդամի կողմից հրավիրված է Orange Kitchen ռեստորան,
 • Orange Magic Day առաջարկից օգտվող
 • ունի Ակումբ մուտք գործելու թույլտվություն Ակումբի ղեկավարության կողմից:
  1. Նվեր-քարտով Ակումբ հաճախելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Ակումբի անդամը նախապես տեղեկացնի Ակումբի ադմինիստրացիայի աշխատակցին այն անձի մասին, ով հաճախելու է Ակումբ նվեր-քարտով, իսկ վերջինս՝ ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև առաջին անգամ Ակումբ հաճախի Ակումբի անդամի հետ միասին:
  2. Նվեր-քարտը ենթակա է օգտագործման միայն Ակումբի անդամի այն պայմանագրի գործողության ընթացքում, որին կցված է,  բացառությամբ ամռան ամիսների:
  3. Նվեր-քարտով Ակումբ հաճախելու համար Թևնոց/քարտ տրամադրվում է դրամային դեպոզիտի դիմաց, որը հաճախորդին հետ է վերադարձվում Թևնոցը/քարտը վերադարձնելու ժամանակ:
  4. Ակումբի անդամի հյուրը կարող է հաճախել Ակումբ անվճար կամ վճարովի տարբերակով միայն Ակումբի գործող անդամի հետ միասին:
  5. Ակումբի նախաձեռնությամբ կարող են տրամադրվել նաև այլ նվերներ:
  6. Մանկական փաթեթեները տրամադրվում են 5(հինգ) տարեկան և բարձր տարիքի երեխաներին՝ մինչ 14 (տասնչորս) տարեկան ներառյալ: 5(հինգ) տարեկանից ցածր երեխաները կարող են հաճախել Ակումբ միայն Ակումբի անդամ ծնողի կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձի ուղեկցությամբ և չեն կարող մասնակցել Ակումբում գործող խմբային մարզումներին
  7. Ակումբի մարզասրահը նախատեսված է միայն 14 տարին լրացած կամ ավելի բարձր տարիքի անձանց համար:
  8. Լողի խմբային մարզումներին մասնակցության նվազագույն տարիքը 5 տարեկանն է: 5 տարեկանից ցածր երեխաների մուտքը լողավազանի տարածք թույլատրվում է միայն ծնողի հետ:
  9. Ակումբի անդամի տարիքային դասի որոշման համար հիմք է հանդիսանում բացառապես նրա ծննդյան տարեթիվը:

 

 1. Ակումբի և Ակումբի անդամի իրավունքներն ու պարտականությունները

 

  1. Ակումբի անդամը պարտավորվում է.
   1. Պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները:
   2. Կրել տվյալ մարզաձևին համապատասխան մարզահագուստ: Մարզասրահում կրել միայն մարզասրահի համար նախատեսված և դրսում չօգտագործվող սպորտային կոշիկ, իսկ այլ տեսակի կոշիկի դեպքում՝ բախիլ:
   3. Լիովին փոխհատուցել Ակումբի սեփականությանը հասցված վնասը: 
   4. Օգտագործել Ակումբի բոլոր սարքավորումները և պարագաները` միայն ըստ նպատակային նշանակության:
   5. Պահպանել Ակումբի տարածքի մաքրությունը. աղբը թափել վերջինիս համար նախատեսված դույլի մեջ, իսկ տարածքը կեղտոտելու դեպքում՝ դիմել մաքրության աշխատակցին:
   6. Ծառայությունների գնման վերաբերյալ պայմանագրով նախատեսված վճարումները կատարել ընդունարանի աշխատակցին:
   7. Չանհանգստացնել Ակումբի մյուս հաճախորդներին և չստեղծել կոնֆլիկտային իրավիճակներ (վիճաբանություն, վիրավորանք) Ակումբի տարածքում գտնվող այլ անձանց հետ, այլապես Ակումբն իրավասու է սահմանափակել Ակումբի անդամի հաճախումները կամ խզել պայմանագիրն Ակումբի անդամի հետ՝ առանց վերջինիս արժեքի վերադարձի:
   8. Ակումբի տարածքում չծխել, ինչպես նաև չգտնվել թմրամիջոցների կամ ալկոհոլի ազդեցության տակ:
   9. Ակումբ չբերել սննդամթերք կամ ըմպելիք (բացառությամբ փակ պլաստիկ շշերով զովացուցիչ ըմպելիքների), ինչպես նաև զենք կամ զինամթերք:
   10. Չտարածել գովազդային նյութեր և չփակցնել հայտարարություններ, ինչպես նաև չծավալել ցանկացած տեսակի առևտրային գործունեություն` բացառությամբ Ակումբի կողմից թույլտվության առկայության դեպքերի:
   11. Մուտք չգործել Ակումբի աշխատակիցների համար նախատեսված վայրեր:
   12. Իր կողմից օգտագործված բոլոր պարագաները թողնել դրանց համար նախատեսված վայրում:
   13. Ակումբի տարածքում, բացառությամբ լոգախցիկների, չիրականացնել մազահեռացման, կոշտուկների մշակման պրոցեդուրաներ:
   14. Ակումբ չբերել կենդանի(ներ):
   15. Ընդունել ցնցուղ մինչև լողավազան մտնելը:
   16. Լողավազանում կրել միայն լողազգեստ (չեն թույլատրվում կիսատաբատները), ինչպես նաև լողի համար նախատեսված գլխարկ, եթե  մազերի երկարությունը 3 սանտիմետր է կամ ավել:
   17. Չցատկել լողավազանի մեջ:
   18. Հիգիենայի նկատառումներից ելնելով՝ ոտաբոբիկ չկանգնել հատակին, օգտվել հատուկ դրա համար տեղադրած ոտքերի թղթյա սրբիչներից։
   19. Մերկ մարմնով որևէ տեղ նստելու/հենվելու դեպքում նստել/հենվել սրբիչի վրա:
   20. Ձմեռային ամիսներին, ինչպես նաև Ակումբի կողմից սահմանված դեպքերում, կրել բախիլներ Ակումբ մուտք գործելիս:
   21. Մանկական սենյակում կրել դրսում չօգտագործվող կոշիկներ կամ հանել կոշիկները:
   22. Սնվել Ակումբում միայն ռեստորանի և բացօթյա լողավազանի տարածքում:
   23. Ֆիննական շոգեբաղնիքներում չօգտագործել մեղր, սոդա և այլ նյութեր:
   24. Ակումբ չբերել և չզբաղվել թղթախաղով կամ այլ ազարտային խաղերով:
   25. Անձնական ավտոմեքենաները կայանել միայն Ակումբի տարածքի ավտոկայանատեղիում, տեղափոխել այն անվտանգության աշխատակցի պահանջով։ 
   26. Ակումբի տարածքը լքել մինչև ձեռք բերված սակագնային պլանով սահմանված ժամի ավարտը.
  • Անսահմանափակ անդամություն- երկուշաբթիից ուրբաթ` 07:00-24:00, իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին՝ 08:00-23:00,
  • Սահմանափակ անդամություն- երկուշաբթիից ուրբաթ` 07:00-17:00, իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին՝ 08:00-17:00,
  • VIP - երկուշաբթիից ուրբաթ` 07:00-24:00, իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին՝ 08:00-23:00, իսկ սահմանված ժամից ուշ Ակումբի տարածքը լքելու դեպքում՝ վճարել Ակումբի կողմից սահմանված հավելավճարը:

 

  1. Ակումբը պարտավորվումէ.
   1. Ակումբի անդամին պատշաճ կերպով տրամադրել ձեռք բերված ծառայությունները Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում:
   2. Տրամադրել Ակումբի անդամ(ներ)ին ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի պարագաներ:
   3. Սեղանի թենիսի ռակետկաներ և գնդակներ տրամադրել Ակումբի անդամ(ներ)ին միայն խմբային մարզումների ընթացքում, մնացած դեպքերում Ակումբի անդամ(ներ)ը կարող է(են) օգտագործել իր(իրենց) ռակետկաները և գնդակները:
   4. Օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում լողավազանի ջուրը տալ փորձաքննության, իսկ փորձաքննության արդյունքները փակցնել հաճախորդների համար տեսանելի վայրում:
   5. Ակումբի անդամ(ներ)ին անվճար տրամադրել խորհրդատու մարզչի կողմից խորհրդատվություն, իսկ վճարովի հիմունքներով՝ անհատական մարզչի ծառայություն:
   6. Մարզասրահում ապահովել սրբիչների առկայություն և ձեռքերի ախտահանման հնարավորություն:
   7. Ակումբի անդամին տրամադրել ամբողջական տեղեկատվություն հաճախումների, վճարումների և պարտավորությունների վերաբերյալ` նրա կողմից ներկայացրած դիմումին համաձայն 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  2. Ակումբի անդամն իրավասու է.
   1. Օգտվել Ակումբի ծառայություն(ներ)ից, եթե չունի որևէ պարտավորություն Ակումբի ցանկացած ծառայության մասով:
   2. Ակումբի կողմից սահմանված կարգով հյուր հրավիրել:
   3. Իր երեխային տանել Ակումբի տարածքում գործող մանկական սենյակ վճարովի հիմունքով՝ մինչև 3(երեք) տարեկան երեխայի դեպքում, և անվճար հիմունքով՝ 3(երեք) տարեկանից բարձր երեխայի դեպքում: Իսկ եթե անձը Ակումբի անդամ չի հանդիսանում, կարող է իր երեխային տանել Ակումբի տարածքում գործող մանկական սենյակ վճարովի հիմունքով, եթե երեխան մինչև 3(երեք) տարեկան է կամ  7(յոթ) տարեկանից բարձր:
   4. Անհրաժեշտության դեպքում դիմել Ակումբի անձնակազմին` բուժօգնություն ստանալու նպատակով, իսկ Ակումբի տարածքում վնասվածք ստանալու դեպքում՝ պահանջել  ապահովագրական փոխհատուցում Ակումբի գործընկեր ապահովագրական ընկերության կողմից սահմանված կարգով:
   5. Այն դեպքում, երբ Ակումբի բժշկին ակնհայտ է, որ իր մասնագիտական ունակությունները և/կամ առկա միջոցները բավարար չեն Ակումբի անդամին պատշաճ բուժօգնություն տրամադրելու համար, ապա բժիշկը դիմում է Շտապ օգտնության ծառայության, եթե Ակումբի անդամը չի հրաժարվում Շտապ օգնության ծառայության դիմելուց: Հրաժարվելու դեպքում Ակումբի անդամը ստորագրում է համապատասխան փաստաթուղթ:
   6. Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցել այլ անձի՝ Ակումբի կողմից սահմանված վճարի դիմաց:
   7. Ակումբում ցանկացած տեսակի թերություն նկատելու դեպքում տեղեկացնել այդ մասին Ակումբի ընդունարանի աշխատակցին:
   8. Ակումբի այլ անդամների հետ ֆուտբոլի, բասկետբոլի կամ վոլեյբոլի թիմ կազմելու դեպքում ֆիքսել ձևավորված թիմի՝ Ակումբ հաճախումների գրաֆիկը:
   9. Ակումբում որևէ իր մոռանալու/կորցնելու դեպքում 15-օրյա ժամկետում (օրացուցային) դիմել ընդունարանի աշխատակցին՝ կորած իրերի մեջ այն փնտրելու նպատակով:
   10. Մասնակցել Ակումբի անդամների համար կազմակերպվող մրցաշարերին և միջոցառումներին:
   11. Մուտքագրել դեպոզիտային գումար Թևնոցի/քարտի հաշվին՝ Թևնոցի միջոցով անկանխիկ վճարումներ կատարելու նպատակով:
   12. Օգտվել Inbody թեստավորման ծառայությունից իր պայմանագրի գործողության ընթացքում յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ անվճար, իսկ մնացած դեպքերում՝ վճարովի տարբերակով:
   13. Ակումբում գործող ռեստորան հրավիրել ինչպես Ակումբի անդամի, այնպես էլ Ակումբի անդամ չհանդիսացող ցանկացած անձի:
   14. Առաջարկների կամ բողոքների համար դիմել սպասարկման աշխատակցին կամ կատարել գրանցում ադմինիստրացիայում դրված թերթիկում՝ թողնելով առաջարկների/բողոքների արկղիկի մեջ:

 

  1. Ակումբն իրավասուէ.
   1. Սահմանափակել մարզումների գոտին, ինչպես նաև փակել Ակումբը միջոցառումների իրականացման, վերանորոգման, անվտանգության և այլ նպատակներով՝ այդ մասին Ակումբի անդամին նախապես տեղեկացնելով:
   2. ՓոփոխելԱկումբում դասավանդվող խմբային մարզումների ցանկը, դրանց գրաֆիկը և մարզչական կազմը՝այդ մասին Ակումբի անդամին նախապես տեղեկացնելով:
   3. Սահմանափակել նվեր-քարտ(եր)ի օգտագործումը  Ակումբի անդամների համար բարձրակարգ սպասարկում ապահովելու նպատակով:
   4. Սույն կանոնակարգի խախտման դեպքում իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ, ընդհուպ մինչև Ակումբի անդամի պայմանագրի գործողության դադարեցում՝ առանց վերջինիս արժեքի վերադարձի:
  2. Ակումբը պատասխանատվություն չի կրում.
   1. Ակումբի տարածքում հաճախորդի անձնական իրերի կորստի համար:
   2. Պարապմունքների ժամանակ հաճախորդի առողջությանը հասցվող վնասի համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վնասը հասցվել է անհատական մարզչի հետ պարապմունքի ընթացքում ՝ վերջինիս կողմից իր աշխատանքային պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման արդյունքում:
   3. Կոմունալ ծառայությունների կողմից իրականացվող պրոֆիլակտիկ աշխատանքների, ինչպես նաև կոմունալ համակարգերի վթարի և այդ կապակցությամբ պայմանագրով նախատեսված մի շարք ծառայություններից օգտվելու հնարավորության սահմանափակման պատճառով հաճախորդին պատճառված անհարմարությունների համար:

Սույն կանոնակարգը ենթակա է փոփոխման Ակումբի կողմից` այդ մասին Ակումբի անդամին նախապես տեղեկացնելով: